Landelijke rapportage 'Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden' beschikbaar

Gepubliceerd op: 19 september 2017 14:00

Samenwerking Belastingdienst-openbare bibliotheken succesvol in eerste jaar

De samenwerking tussen de bibliotheken en de Belastingdienst tijdens de aangifteperiode voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 is zeer succesvol verlopen. Vrijwel alle bibliotheken hebben pc’s met printfaciliteiten en digivaardigheidscursussen aangeboden. Maar liefst 88 bibliotheken boden dit jaar al een belastingspreekuur aan waarbij de doelstelling voor 2017 (minimaal 30 bibliotheken) ruimschoots is behaald. Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden’.

In het kader van het samenwerkingsconvenant tussen  de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek (KB) is met dit onderzoek de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom digitale vaardigheden en de Belastingdienst geïnventariseerd. De dienstverlening is via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) in kaart gebracht aan de hand van de drie pijlers uit het convenant: ICT- en printfaciliteiten, digivaardigheidscursussen en belastingspreekuren.

Geslaagde eerste aangifteperiode

De resultaten van deze BOP-meting laten zien dat het bibliotheekstelsel als geheel uitstekend in staat is om in een relatief kort tijdsbestek een landelijk dekkende hulp-infrastructuur te implementeren. De bibliotheken hebben binnen korte tijd ICT-faciliteiten, digivaardigheidscursussen en spreekuren geeffectueerd en zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan om dit te realiseren. Bovendien weten de burgers de bibliotheek goed te vinden voor deze nieuwe vorm van dienstverlening. Met de invulhulp en het inloopspreekuur belastingaangifte zijn in de aangifteperiode maart tot mei 2017 naar schatting bijna 5.000 burgers bereikt. Voor 2018 betekent dit dat de bibliotheken deze trend kunnen doorzetten om de samenwerking te verstevigen en het bereik van de dienstverlening te vergroten. 

Rapportage

In totaal hebben 149 (basis)bibliotheken deelgenomen aan het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden’. Bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst, zijn vanuit de subsidieregeling verplicht gesteld deel te nemen aan dit onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek heeft voor alle betrokkenen in het veld een landelijke rapportage opgesteld waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. In aanvulling op de landelijke rapportage hebben alle deelnemende bibliotheken een individueel rapport ontvangen, waarin de resultaten van de bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Beide rapportages zijn te raadplegen via het Bibliotheekonderzoeksplatform. De resultaten van het landelijk onderzoek zijn tevens gepresenteerd in een infographic. Deze infographic is terug te vinden bij de landelijke rapportages op het Bibliotheekonderzoeksplatform. 

Meer informatie

Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Annemiek van de Burgt, Adviseur onderzoek en kennisdeling (KB). Voor inhoudelijke vragen over het samenwerkingsconvenant met de Belastingdienst kunt u terecht bij Maaike Toonen, Programmacoördinator basisvaardigheden (KB).