Landelijke rapportage Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) beschikbaar

Gepubliceerd op: 29 augustus 2017 15:00

BoekStart: de motor achter het VVE beleid van bibliotheken.

Bibliotheken timmeren goed aan de weg als het gaat om de dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Bijna alle bibliotheken doen mee aan BoekStart voor baby’s en ruim driekwart aan BoekStart in de kinderopvang, in samenwerking met partners als Gemeente JGZ en Kinderopvang. Deze inzet is in de meeste gevallen opgenomen in het beleid van bibliotheken. Bibliotheken spelen ook een belangrijke rol bij de scholing en professionalisering van opvoeders: negen
op de tien biedt training en ondersteuning aan op het gebied van VVE. Toch geven zij aan knelpunten te ervaren: onvoldoende personele bezetting (40%), waarbij het vaak niet bekend is hoeveel geoormerkte uren er beschikbaar zijn voor BoekStart en onvoldoende financiering (59%). 

Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie 2016’. Met dit onderzoek, dat jaarlijks via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) wordt uitgevoerd, is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken eruitziet voor de doelgroep 0- tot 4-jarigen. Daarbij is specifiek aandacht geschonken aan het landelijke programma BoekStart, zowel in de variant BoekStart voor baby’s als BoekStart in de kinderopvang.

Beleid koppelen aan uitvoering

Uit de resultaten blijkt dat veel bibliotheken aandacht besteden aan hun VVE dienstverlening, maar er onvoldoende in slagen om voorwaarden te scheppen voor de uitvoering (financiering, formatie en resultaatmeting). Hier liggen dan ook kansen om de dienstverlening te verbeteren. Het BoekStart kernteam doet daarom de volgende aanbevelingen:

1.     Financiering

Veel gemeenten hebben speciale VVE subsidieregelingen waar een beroep op kan worden gedaan in het kader van het voorkomen van laaggeletterdheid (preventie). In het kader van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang is de kinderopvang gebaat bij de aanpak van BoekStart in de kinderopvang. Vaak
zijn organisaties daarom bereid om een bijdrage in de kosten te betalen. Hierdoor is er steeds meer sprake van co-financiering en hoeven bibliotheken niet alle
kosten voor hun rekening te nemen. 

2.     Formatie

Het is belangrijk dat er voldoende geoormerkte uren beschikbaar zijn en dat deze uren ook echt aan de VVE dienstverlening besteed worden, inclusief beleidsontwikkeling en kwaliteitsbewaking. Voor BoekStart in de kinderopvang wordt in het rekenmodel uitgegaan van 1,0 tot 0,5 uur per week
inzet van een voorleesconsulent per kinderopvanglocatie.

3.     Resultaatmeting

Het meten van resultaten is dankzij de Monitor BoekStart in de kinderopvang en de BOP enquête VVE eenvoudiger geworden. Deze instrumenten kunnen ingezet worden om als nulmeting te gebruiken, op basis waarvan doelstellingen ter verbetering worden geformuleerd en het jaar daarna bij de 1-meting worden getoetst. Op basis hiervan kan het voorleesplan in de kinderopvang worden bijgesteld om een optimaal voorleesklimaat te realiseren. Verder draagt het bijhouden van het aantal bestelde en uitgereikte BoekStart koffers bij aan het inzichtelijk maken van de resultaten.  

4.     Aandacht voor BoekStart

Tot slot hebben de meeste bibliotheken BoekStart in de bibliotheek vaak al jaren geleden omarmd. Daardoor is de aandacht ervoor wat weggezakt en is het raadzaam om aan de hand van BoekStart in de spotlights de dienstverlening weer wat aan te scherpen. Hiermee kan het bereik worden vergroot en wellicht het aantal nulleners worden teruggebracht.  

Rapportage

In totaal hebben dit jaar 135 (basis)bibliotheken deelgenomen aan het onderzoek ‘Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie 2016’. De Koninklijke Bibliotheek heeft voor alle betrokkenen in het veld een landelijke rapportage opgesteld waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. In aanvulling op de landelijke rapportage hebben alle deelnemende bibliotheken een individueel rapport ontvangen, waarin de resultaten van de bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Beide rapportages zijn te raadplegen via het Bibliotheekonderzoeksplatform.

Meer informatie

Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Annemiek van de Burgt, Adviseur onderzoek en kennisdeling (KB). Voor inhoudelijke vragen over VVE beleid en het programma BoekStart kunt u terecht bij Barbara van Walraven, Projectleider BoekStart voor Stichting Samenwerkende POI's Nederland en de KB (ProBiblio).