Landelijke rapportage Basisvaardigheden 18+ beschikbaar

Gepubliceerd op: 10 augustus 2017 13:55

Bibliotheken van grote meerwaarde voor bevordering basisvaardigheden.

De dienstverlening van bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Het aanbod is breed, er wordt met veel lokale partners samengewerkt en er is meer aandacht voor de effecten van de dienstverlening. Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen 2016’. Met dit onderzoek, dat jaarlijks via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) wordt uitgevoerd, is de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom
basisvaardigheden voor volwassenen in kaart gebracht.

Kern van het aanbod: taal en digitaal
In de rapportage wordt duidelijk dat de bibliotheken zeker niet stil hebben gezeten wat betreft de dienstverlening rondom basisvaardigheden. Alle deelnemende bibliotheken bieden producten en/of diensten aan voor één of meer basisvaardigheden voor volwassenen en maar liefst 9 op de 10 bibliotheken hebben aanbod op het gebied van taal en digitaal. Dat toont aan dat de bibliotheken afgelopen jaren flinke stappen hebben gezet. Ook zien we dat het aantal lokale samenwerkingspartners verder is gestegen ten opzichte van 2015.

Professionalisering aanbod
In het aanbod rondom basisvaardigheden hebben de bibliotheken een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt. Zo wordt er meer gebruik gemaakt van landelijk ingekochte educatieve materialen en besteden bibliotheken meer aandacht aan het meten van de opbrengsten van de dienstverlening. Bijna alle
bibliotheken registreren deelnemersaantallen en er is meer interesse in de outcome van de cursussen, hoewel dit laatste nog voornamelijk kwalitatief gemeten wordt. De rapportage wijst echter ook uit dat structurele financiering, het bereiken van de doelgroep en personele bezetting op lokaal niveau knelpunten in de dienstverlening vormen. 

Input voor uitbreiding en ontwikkeling
De rapportage biedt voldoende aanknopingspunten voor het landelijke programma de Bibliotheek en basisvaardigheden om het programma verder uit te breiden en door te ontwikkelen. Zo is er dit jaar (2017) gestart met de uitbreiding richting de domeinen werk & inkomen en gezin & gezondheid. Daarnaast is er in samenwerking met de afdeling Onderzoek van de KB een pilot gestart naar het meetbaar maken van de maatschappelijke effecten van bibliotheekdiensten, o.a. door nieuwe meetinstrumenten te ontwikkelen, de kennis over effectmeting te verhogen en onder landelijke samenwerking en synergie te stimuleren.

Achtergrond
In totaal hebben dit jaar 129 (basis)bibliotheken deelgenomen aan het onderzoek ‘Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen’. De Koninklijke Bibliotheek heeft voor alle betrokkenen in het veld een landelijke rapportage opgesteld waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. In aanvulling op de landelijke rapportage hebben alle deelnemende bibliotheken een individueel rapport ontvangen, waarin de resultaten van de bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Beide rapportages zijn te raadplegen via het Bibliotheekonderzoeksplatform. De resultaten van het landelijk onderzoek zijn tevens gepresenteerd in een infographic. Deze infographic is terug te vinden bij de landelijke rapportages op het Bibliotheekonderzoeksplatform. 

Meer informatie
Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Annemiek van de Burgt, Adviseur onderzoek en kennisdeling (KB). Voor inhoudelijke vragen over het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden kunt u terecht bij Maaike Toonen, Programmacoördinator basisvaardigheden (KB).