Bibliotheekstatistiek 2017 gepubliceerd

Gepubliceerd op: 23 november 2018 13:00

Voor meerdere indicatoren van het openbare-bibliotheekstelsel is in 2017 een stabilisatie of zelfs groei te zien. Vooral bij de indicatoren voor jeugd is een lichte groei waarneembaar. Zo is het aantal jeugdleden gestegen, waardoor het totaal aantal leden (3,7 miljoen) hetzelfde is gebleven.

Het CBS heeft in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek een nieuwsbericht uitgebracht naar aanleiding van de publicatie Bibliotheekstatistiek 2017.

De omvang van de fysieke collectie is licht toegenomen door een stijging in het aantal fictieboeken voor de jeugd.

Daarnaast is het aantal e-books dat via de digitale bibliotheek is uitgeleend fors gestegen (van 2,8 miljoen uitleningen in 2016 naar 3,2 miljoen in 2017). Ook het overige aanbod van de digitale bibliotheek wordt meer benut. Het meest opvallend is de (relatief) grote stijging in het gebruik van luisterboeken (van 338 duizend uitleningen in 2016 naar 891 duizend in 2017).

Het aantal activiteiten waarmee bibliotheken invulling geven aan de kernfuncties is eveneens gestegen ten opzichte van vorig jaar. Bibliotheken organiseerden in 2017 circa 145 duizend activiteiten, met name gericht op leesbevordering & kennismaken met literatuur en educatie & ontwikkeling.

Dossier Bibliotheekstatistiek 2017

Dit blijkt uit het dossier ‘Bibliotheekstatistiek 2017', waarin de uitkomsten van de gegevenslevering Wsob 2017 worden gepresenteerd in artikelen en een dashboard. De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op gegevens vanuit het datawarehouse, enquêtegegevens die via het Bibliotheeksonderzoeksplatform (BOP) en G!DS zijn verzameld, de gegevenslevering door de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de cijfers omtrent de landelijke digitale openbare bibliotheek. Via het BOP en een aanvullende G!DS-inventarisatie hebben alle 149 (basis)bibliotheken de vragenlijst volledig ingevuld.

In aanvulling op de artikelen ontvangen alle deelnemende bibliotheken een individueel rapport, waarin de resultaten van de eigen bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

Wsob-gegevenslevering

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, POI’s en de KB verplicht om gegevens aan te leveren aan de minister van OCW. De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en levert deze door aan het ministerie. In december wordt het dossier aan de Tweede Kamer aangeboden.

Meer informatie

Met vragen over de gegevenslevering Wsob kunt u terecht bij Elma Lammers, beleidsadviseur bibliotheekstelsel (KB). Met inhoudelijke vragen over het onderzoek en het rapport kunt u contact opnemen met Sharon van de Hoek, adviseur onderzoek en kennisdeling (KB).