Belastingdienst en openbare bibliotheken bereiken samen steeds meer burgers

Gepubliceerd op: 5 november 2018 13:00

De samenwerking tussen de bibliotheken en de Belastingdienst is opnieuw zeer succesvol verlopen. Onlangs hebben bibliotheken via het BOP deelgenomen aan het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2017-2018’.

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle bibliotheken pc’s hebben met printfaciliteiten en digivaardigheidscursussen aanbieden. Maar liefst 117 bibliotheken boden in de aangifteperiode 2018 een belastingspreekuur aan, waarbij de doelstelling van minimaal 90 bibliotheken ruimschoots is behaald. Met de invulhulp en het inloopspreekuur belastingaangifte zijn in de aangifteperiode 2018 naar schatting bijna 8.500 burgers bereikt. Een stijging in vergelijking met het jaar daarvoor, toen circa 5.000 mensen bereikt werden. Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2017-2018’.

Achtergrondinformatie
In het kader van het samenwerkingsconvenant tussen de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek (KB) onderzoeken we de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom digitale vaardigheden en de Belastingdienst. De dienstverlening is via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) in kaart gebracht aan de hand van de drie pijlers uit het convenant: ICT- en printfaciliteiten, digivaardigheidscursussen en belastingspreekuren. 

Rapportages beschikbaar
In totaal hebben 146 (basis)bibliotheken deelgenomen aan het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden’. Bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst, zijn vanuit de subsidieregeling verplicht gesteld deel te nemen aan dit onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek heeft voor alle betrokkenen in het veld een landelijke rapportage opgesteld waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. In aanvulling op de landelijke rapportage zullen alle deelnemende bibliotheken een individueel rapport ontvangen. Hierin worden de resultaten van de bibliotheek afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie, de vorige meting en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Beide rapportages zijn te raadplegen via het Bibliotheekonderzoeksplatform.

Bibliotheekinzicht.nl
Meer informatie over onderzoek naar dit thema is te vinden op Bibliotheekinzicht. Op deze website worden deze en andere onderzoeksresultaten in de bredere context van het openbare bibliotheekveld geplaatst. In de artikelen op Bibliotheekinzicht wordt onderzoeksinformatie uit diverse bronnen gebundeld, bijvoorbeeld uit onderzoek dat door of in opdracht van de KB is uitgevoerd, maar ook informatie van externe bronnen, zoals publicaties van onderzoeksinstituten, marktonderzoeksbureaus, partnerinstellingen, wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.
Lees meer over het thema Digitale vaardigheden en Samenwerking in de volgende artikelen:     

Meer informatie
Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Sharon van de Hoek Adviseur onderzoek en kennisdeling. Voor inhoudelijke vragen over het samenwerkingsconvenant met de Belastingdienst kunt u terecht bij Maaike Toonen Programmacoördinator basisvaardigheden.