Onderzoeken Basisvaardigheden en VVE gestart

Gepubliceerd op: 20 februari 2018 15:00

De onderzoeken Basisvaardigheden voor volwassenen (18+) en Voor- en vroegschoolse educatie (0-4) zijn gestart.

Op 20 februari zijn de onderzoeken naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Voor beide onderzoeken zijn uitnodigingen verstuurd naar de betrokken contactpersonen van de bibliotheken. De vragenlijsten kunnen t/m 6 april worden ingevuld.

Publicatie resultaten
De oplevering van zowel de individuele als de landelijke rapportages staat gepland op juli 2018. In het individuele rapport worden de resultaten van de bibliotheek afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de eigen provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. In het landelijke rapport wordt duiding gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. De informatie uit deze rapportages kunnen bibliotheken bijvoorbeeld gebruiken als input voor het jaarverslag, het beleid van de bibliotheek of terugkoppeling naar de gemeente.

Meer inzicht in trends en ontwikkelingen
De onderzoeken naar de dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen en voor- en vroegschoolse educatie worden jaarlijks uitgevoerd. Daardoor is het mogelijk de resultaten over het kalenderjaar 2017 te vergelijken met 2016 en kunnen we meer inzicht geven in trends en ontwikkelingen in de loop der tijd. Vorig jaar heeft 85% van de basisbibliotheken deelgenomen aan het onderzoek rondom basisvaardigheden en heeft 89% de vragenlijst met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie ingevuld. Mede door de hoge respons zijn de vergelijkingen die in de individuele rapportages gemaakt worden, zeer waardevol voor de deelnemende bibliotheken.

Achtergrond onderzoeken

  • Met het onderzoek ‘Basisvaardigheden voor volwassenen (18+)’ wordt de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen voor het kalenderjaar 2017 in kaart gebracht.
  • Met het onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie (0-4 jaar)’ wordt voor het kalenderjaar 2017 in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken eruitziet voor de doelgroep 0- tot 4-jarigen. Daarbij is specifiek aandacht geschonken aan het landelijke programma BoekStart, zowel in de variant BoekStart voor baby’s als BoekStart in de kinderopvang.

Planning onderzoeken 2018
In de loop van 2018 gaan ook de volgende onderzoeken van start via het BOP:

  • Gegevenslevering Wsob: looptijd maart-mei 2018
  • Belastingdienst en digitale vaardigheden: looptijd mei-juni 2018
  • Samenwerking Primair onderwijs: looptijd juli-september 2018
  • Samenwerking Voortgezet onderwijs: looptijd juli-september 2018

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen
De uitnodigingen voor deelname aan de onderzoeken zijn gestuurd naar onze contactpersonen per bibliotheek, werkzaam in het domein basisvaardigheden of voor- en vroegschoolse educatie. Indien u de uitnodiging voor één van deze onderzoeken niet heeft ontvangen, verzoeken wij u een mail te sturen naar bop@kb.nl.

Contact
Vragen over bovengenoemde onderzoeken kunt u ook stellen via: bop@kb.nl.