Landelijke rapportage 'Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs' beschikbaar

Gepubliceerd op: 31 januari 2018 11:45

De professionalisering van de leesbevorderingsaanpak door openbare bibliotheken neemt toe ten opzichte van eerdere jaren. Zo hebben steeds meer scholen een leesplan opgesteld en zijn leesconsulenten steeds vaker hbo-geschoold.

Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs’. Met dit onderzoek, dat jaarlijks via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) wordt uitgevoerd, is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken eruitziet voor het primair onderwijs. Dit gebeurt in landelijke programma’s zoals de Bibliotheek op school, maar ook in eigen ontwikkelde programma’s en initiatieven.

De intermediair als onmisbare schakel
Alle (basis)bibliotheken die hebben deelgenomen aan dit onderzoek werkten in het schooljaar 2016-2017 samen met het primair onderwijs. De bibliotheken verzorgden activiteiten en programma’s op het gebied van leesbevordering (voor 81% van de scholen in het werkgebied van de bibliotheek), informatievaardigheden (voor 43% van de scholen) en mediawijsheid (voor 33% van de scholen). Zij bedienden in totaal 5.530 van de 6.787 basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in hun werkgebied. De 127 bibliotheken die de Bibliotheek op school aanbieden, hebben in 2017 in totaal 2.813 basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs bediend met deze aanpak. Dat is 49% van de aanwezige scholen in het werkgebied van deze bibliotheken. 

Naast de groeiende professionalisering, door een structureler en doelgerichter leesbeleid en hoger geschoold bibliotheekpersoneel, blijkt dat de bibliotheken ook gericht werken aan de professionalisering van de ‘intermediair’: 89% van de bibliotheken biedt in samenwerking met het primair onderwijs informatieavonden over lezen voor ouders aan en 90% van de bibliotheken biedt workshops en trainingen voor leerkrachten aan op het gebied van leesbevordering. Er worden echter ook knelpunten gesignaleerd, waarbij onvoldoende financiering (voor 62% van de bibliotheken) en onvoldoende personele bezetting (51%) het meest in het oog springen. Voor een goede uitvoering van de Bibliotheek op school is niet alleen goed opgeleid personeel nodig, maar zijn ook voldoende personeel en financiering van belang.

Rapportage
In totaal hebben dit jaar 138 (basis)bibliotheken deelgenomen aan het onderzoek ‘Samenwerking primair onderwijs’. Daarvan zijn er 117 bibliotheken die samenwerken met het primair onderwijs volgens de aanpak de Bibliotheek op school. Uit een aanvullende inventarisatie van Kunst van Lezen blijkt dat nog 10 bibliotheken die niet aan het onderzoek hebben meegedaan, deelnemen aan de Bibliotheek op school

De Koninklijke Bibliotheek heeft voor alle betrokkenen in het veld een landelijke rapportage opgesteld waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. In aanvulling op de landelijke rapportage hebben alle deelnemende bibliotheken een individueel rapport ontvangen, waarin de resultaten van de bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Beide rapportages zijn te raadplegen via het Bibliotheekonderzoeksplatform.

Meer informatie
Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Annemiek van de Burgt, Adviseur onderzoek en kennisdeling (KB). Voor inhoudelijke vragen over de samenwerking tussen bibliotheken en het primair onderwijs kunt u terecht bij Astrid van Dam, Adviseur de Bibliotheek op school Nederland.