Landelijke rapportage 'Gegevenslevering Wsob 2016' beschikbaar

Gepubliceerd op: 22 januari 2018 10:00

De landelijke rapportage 'Bibliotheekstatistiek 2016', waarin de uitkomsten van de 'Gegevenslevering Wsob 2016' worden gepresenteerd, is nu beschikbaar via het Bibliotheekonderzoeksplatform.

De bibliotheek van nu draagt actief bij aan maatschappelijk ontwikkelingen, (digitale) basisvaardigheden van inwoners en sociale cohesie op lokaal niveau. Daarbij wordt krachtig samengewerkt met stakeholders en partners, onder meer in het onderwijs. Dit blijkt uit het rapport ‘Bibliotheekstatistiek 2016’, waarin de uitkomsten van de ‘Gegevenslevering Wsob, 2016’ worden gepresenteerd. 

Van uitleen- naar knooppuntfunctie
Dat de rol van de bibliotheken verandert, is op meerdere vlakken terug te zien. Enerzijds zien we de klassieke uitleenfunctie van de bibliotheken kleiner worden: het aantal fysiek te bezoeken locaties, de omvang van de fysieke collectie, het aantal fysieke uitleningen en de omvang van het personeelsbestand nemen af. Anderzijds zien we een toename in het aantal accounts en uitleningen van onder andere e-books via de Online Bibliotheek, het aantal georganiseerde activiteiten, het aantal bezoekers en de inzet van vrijwilligers.

Het grootste deel van de activiteiten die aansluiten op de wettelijke kernfuncties, is ingericht rondom de thema’s lezen & literatuur en ontwikkeling & educatie. Hoewel het aandeel  activiteiten op het vlak van kennis & informatie en kunst & cultuur nog relatief klein is, bieden vrijwel alle bibliotheekorganisaties één of meer informatiepunten en/of activiteiten op het gebied van kunst & cultuur aan. De bibliotheken werken daartoe met veel en diverse partnerorganisaties samen. Vrijwel alle bibliotheken werken met gemeente(n) en basisscholen samen. Ook met Stichting Lezen & Schrijven, kinderopvanginstellingen en het voortgezet onderwijs wordt veel samengewerkt.

Rapportage
De onderzoeksgegevens in het rapport ‘Bibliotheekstatistiek 2016’ zijn gebaseerd op enquêtegegevens die via het Bibliotheeksonderzoeksplatform (BOP) zijn verzameld, de gegevenslevering door de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de cijfers omtrent de landelijke digitale openbare bibliotheek. Via het BOP hebben 154 (basis)bibliotheken de vragenlijst volledig ingevuld; alle bibliotheken zijn vanuit de Wsob verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek. In aanvulling op de landelijke rapportage hebben alle deelnemende bibliotheken een individueel rapport ontvangen, waarin de resultaten van de bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Beide rapportages zijn te raadplegen via het Bibliotheekonderzoeksplatform.

Midterm review
De uitkomsten van de ‘Gegevenslevering Wsob, 2016’ zijn tevens gepresenteerd in de Midterm Review van de Wsob die op 22 december 2017 door de minister van OCW naar de Tweede Kamer is verstuurd. Ten behoeve van deze review heeft de KB eveneens een rapportage opgesteld. Het rapport ‘Bibliotheekstatistiek 2016’ kan worden gezien als een uitgebreidere versie van deze rapportage.

Dataset
Zoals in 2016 is bepaald naar aanleiding van een WOB-verzoek, is de totale set gegevens die ten grondslag ligt aan het rapport ‘Bibliotheekstatistiek 2016’, openbaar gemaakt. Ondanks het validatie- en correctieproces dat hieraan is voorafgegaan, zijn na publicatie van de data nog enkele onjuist- en onvolkomenheden aan het licht gekomen. In overleg met de betreffende bibliotheken is daarom een aantal correcties in de dataset doorgevoerd. In deze dataset zijn deze correcties en het validatieproces inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie
Met vragen over de gegevenslevering Wsob kunt u terecht bij Elma Lammers, beleidsmedewerker bibliotheekstelsel (KB). Met inhoudelijke vragen over het onderzoek en het rapport kunt u contact opnemen met Annemiek van de Burgt, Adviseur onderzoek en kennisdeling (KB).